Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (2023)

Beadási határidő: 2023. július 3. (hétfő) 23:59 óra.

A hallgatók a jóváhagyott kari rangsorral kapcsolatos egyszerűsített jogorvoslati kérelmüket az oktatási rektorhelyettesnek címezve, a kar Dékáni Hivatalába (Dr. Czobor Anita dékáni hivatalvezető részére) juttassák el legkésőbb 2023. július 27. (csütörtök) éjfélig.

Az esetlegesen beérkező hallgatói jogorvoslatokat gyorsított eljárásban fogjuk kezelni.

Jóváhagyott kari rangsor (2023)

Azok a hallgatók, akiknek a pályázatát a kari bíráló bizottság elutasította, 2023. július 9-én (vasárnap) 23:59 óráig juttathatják el jogorvoslati kérelmüket a kar dékánjához. Az esetlegesen beérkezett hallgatói jogorvoslatok ügyintézése gyorsított eljárásban történik. A felülvizsgálati kérelmet benyújtó hallgatók értesítése a kari elbírálás eredményéről 2023. július 10. (hétfő) 16:00 óráig megtörténik.
Ezt követően az SZTE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság által jóváhagyott kari rangsor elleni egyszerűsített jogorvoslati kérelmüket kérjük, hogy az oktatási rektorhelyettesnek címezve, a kar Dékáni Hivatalába (Dr. Czobor Anita dékáni hivatalvezető részére) juttassák el legkésőbb 2023. július 27. (csütörtök) éjfélig. Az esetlegesen beérkező hallgatói jogorvoslatokat gyorsított eljárásban fogjuk kezelni.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetemen kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatók számára nyújt havi 40.000,- forintos támogatást 10 hónapon keresztül. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra is jelentkezhetnek a hallgatók.

Pályázók köre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint az ösztöndíj neve nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) – alapján a 2023/2024. tanévben változatlanok.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000,- Ft havonta az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.

Az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.

 

Pályázati feltételek

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2022/2023-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.


A Szegedi Tudományegyetemen 98 hallgató pályázatának elfogadása várható.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100 %-os tanulmányi eredmény legalább 90 %-át kell teljesítenie.

A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10 %-áig.


A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye, valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.


A beérkező pályázatok elbírálása során a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései szerint kell eljárni:

  • kizáró feltétel a pályázati határidőben (2022/2023. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus.
  • ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra nem pályázhat.

Az ösztöndíj folyósítása

A 2023/2024. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2023/2024. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2023/2024. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2023/2024. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel [ideértve főként az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) bekezdéseit], számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható, azzal a kivétellel, ha a jogviszony megszűnését követően a hallgató a 2023/2024. tanévben az 57/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti új jogviszonyt létesít.

 

Pályázati eljárás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára: 2023. július 3. (hétfő) 23:59.


Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan, a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A beadás helye a Szegedi Tudományegyetem elnevezésű virtuális iroda.


A hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.


A pályázó hallgatónak kell gondoskodnia arról, hogy a jegyei (az utóvizsga jegyek is) időben bekerüljenek a féléves tanulmányi nyilvántartásába, továbbá amennyiben szükséges, a kari Tanulmányi Osztályon a féléves tanulmányainak lezárását kérje.

 

Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).


Az SZTE „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat II. Fejezet 2.§ rendelkezik a kiemelt tanulmányi ösztöndíjról. Ennek értelmében a kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A további feltételek azonosak.


Közzététel
A pályázati felhívás elérhető az SZTE honlapján, ezen túlmenően közzétételre került a Neptunban, valamint letölthető formában hozzáférhető a CooSpace Hallgatói információs színterén is. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata biztosítja, melynek hatályos szövege elérhető az Egyetem honlapjáról, a szabályzatok menüpont alatt.


Szeged, 2023. május 23.
Prof. Dr. Gellén Klára s. k.
oktatási rektorhelyettes


A pályázati felhívás itt érhető el


Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói a pályázat beadásával kapcsolatos kérdésekben a GYTK Tanulmányi Osztályán személyesen, valamint az alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást:


Varga Katalin

tel.: 36/62-34-3071

e-mail: varga.katalin.ilona@szte.hu


Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.