2024. február 27., kedd
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar

Herba Medica Tanulmányi Verseny

Verseny szabályzat

Herba Medica Tanulmányi Verseny


VERSENYSZABÁLYZAT


1. Verseny megnevezése

Herba Medica Tanulmányi Verseny


2. A verseny meghirdetője, képviselője, elérhetőségek

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar

Képviselője: Dr. Kiss Tivadar

Elérhetőség: Eötvös u. 6., 6720 Szeged, telefon: +36-62-54 6452, fax: +36-62-545704, e-mail: kiss.tivadar@szte.hu, honlap: http://www.pharm.u-szeged.hu/herbamedica és https://www.facebook.com/herbamedica.


3. A verseny célja

A verseny célja a gyógynövények, az orvos- és gyógyszerésztudomány népszerűsítése mellett a versenyzők természettudományos kompetenciáinak és készségeinek, valamint egészségtudatos szemléletének fejlesztése, továbbá a felelős és tudatos fogyasztói hozzáállás alakítása. Az orvos- és gyógyszerésztudományokat érintő komplex feladatok révén a verseny célja bemutatni a tudományok egymásra épülését, a tudományos kutatást és a gyógyszerészi hivatást.

A verseny feladatai a természettudományos tantárgyak ismeretein túl azok komplex és multidiszciplináris szemléletű alkalmazását követelik meg. Az orvos- és gyógyszerésztudományi kontextusba ágyazott feladatok a középiskolás korú tanulótól elvárható és önálló ismertszerzéssel és kutatómunkával megszerezhető (klinikai és laboratóriumi eredmények matematikai kiértékelése, egészségtudományi szakszövegek értelmezése, videóprezentációk készítése) tudást és készségeket várnak el.

A multidiszciplináris szemlélet, a sokrétű kompetenciák (természettudományos, digitális, szövegértés, matematikai) komplex alkalmazását megkövetelő feladatok a tehetséges tanulók számára versenyterepet és kihívást jelentenek. Ezen feladatok egyben a tehetségkutatásban diagnosztikus célt is betöltenek, lehetőséget teremtenek a tehetségek felismerésére.


4. Szervező bizottság, feladatszerkesztők

  • Dr. Kiss Tivadar
  • Dr. Tóth Barbara
  • Dr. Csupor Dezső
  • Dr. Csupor-Löffler Boglárka
  • Dr. Rédei Dóra
  • Dr. Zalán Zita

5. Nevezés és regisztráció módja

A versenyre a Szegedi Tudományegyetem Modulo rendszerén lehet regisztrálni. A regisztrációs oldal linkje a regisztrációs időszak alatt a verseny honlapján érhető el. Regisztrálni a honlapon feltüntetett határidőig lehet.


5.1. A jelentkezés feltétele:

• magyarországi vagy határon túli közoktatási intézmény 14–18 éves (gimnázium, szakközép, szakgimnázium, szakiskola) tanulója,

• a Herba Medica Tanulmányi Verseny szabályzatának megismerése és elfogadása,

• adatkezelési szabályzat megismerése és elfogadása.


5.2. Nevezéshez szükséges adatok:

• tanuló neve, évfolyama, e-mail címe és levelezési címe (16 évnél fiatalabb jelentkező esetén szükséges a szülő neve és e-mail címe is),

• felkészítő tanár neve, e-mail címe,

• iskola neve, címe.


6. A verseny témakörei és ajánlott irodalom

A verseny alapvetően a magyarországi biológia (letöltés) és kémia (letöltés) érettségi követelményrendszerre épül, továbbá a középiskolás korú tanulóktól elvárható, önálló ismeretszerzést és kutatómunkát is igényel.

A feladatok nem kötődnek szorosan a középiskolai tananyaghoz, sokkal inkább a kreativitás és az ismeretek-készségek komplex alkalmazása a meghatározó, ezért versenyzők kortól és iskolatípustól függetlenül ugyanazt a feladatlapot kapják meg.


6.1. Témakörök:

• az ember felépítése és működése (biokémia, anatómia, élettan),

• az ember egészségtana, betegségek (kórélettan),

• növények és gombák rendszerezése, felépítése és működése,

• szerves- és szervetlen kémia,

• analitikai kémia.


6.2. Ajánlott irodalom:

• emeltszintű biológia és kémia tankönyvek

• a feladatoknál további, feladatspecifikus irodalmat tüntetünk fel, amennyiben az önálló kutatással megfelelő, magyar nyelvű irodalom nem lelhető fel.


7. A verseny menete

A verseny háromfordulós: két online és egy országos, szóbeli döntőből áll. A regisztrált versenyzők hozzáférést kapnak a Szegedi Tudományegyetem CooSpace tanulmányi felületéhez, ahol a versennyel kapcsolatos információkon túl a feladatlapokat letölthetik, valamint a megadott határidőig a válaszokat online beküldhetik.


7.1. Első és második forduló (online)

Az adott tanév versenykiírásában ütemezett határidőig az online forduló feladatlapjai felkerülnek a verseny honlapjára és a CooSpace színterébe. A versenyzők a versenykiírásban rögzített időpontig feltöltik a válaszaikat és a feladataikat a CooSpace felületén. A kitűzött határidő után a CooSpace nem fogadja a válaszokat. A válaszok feltöltése csak CooSpace-en lehet, e-mailen vagy egyéb módon megküldött megoldások nem kerülnek értékelésre.

Az első forduló 40%-os teljesítése feltétele a második fordulón való részvételnek.


7.2. Országos döntő (szóbeli forduló)

Az online fordulók összesített pontjai alapján az első 12 versenyző meghívást kap az országos döntőre. Az országos döntő helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara (Eötvös u. 6., 6720 Szeged). A szervező bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a meghívható versenyzők keretét 10 főre csökkentse, vagy 13-14 főre bővítse.

Az adott tanév versenyének ütemezése alapján a versenyzők számára a meghívókat, a döntő témaköreivel együtt kiküldjük. Az országos döntőre meghívott versenyző köteles:

• az országos döntőn való szándékát megerősíteni

• a 18. életévét be nem töltött versenyző legalább egy nagykorú kísérőt megnevezni és annak elérhetőségét megadni (a kísérő a felkészítő tanár is lehet)

• a szóbeli döntő laboratóriumi munka- balesetvédelmi szabályzatát elfogadni.


7.3. Feladattípusok

• Első és második forduló (online)

o teszt (egyszerű választás, többszörös választás),

o komplex feladat (szövegértés, ábraelemzés, kísérletelemzés, videó alapján bemutatott kísérlet vagy esetelemzés),

o számolási feladat,

o önálló kutatáson, ismeretszerzésen alapuló alkotás (cikk recenzió, kísérlet kivitelezése és videódokumentálása).

• Országos döntő (szóbeli forduló)

o írásbeli feladatlap megoldása (tesztfeladatok, számolás),

o egyszerű laboratóriumi feladatok (előre kiadott tematika alapján egyszerű laboratóriumi feladatok elvégzése; a laboratóriumi feladat tapasztalatainak rögzítése és értelmezése (rövid szöveges válaszadás, egyszerű számolási feladatok elvégzése)),

o előadás (az előre kiadott választható témakörök közül egy téma feldolgozása és előadása 10 percben (ajánlott irodalom minden témához a honlapon elérhető lesz); szemléltetőeszköz készítése (poszter, számítógépes prezentáció vagy egyéb kreatív megoldás); az előadáshoz kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása).


8. A verseny eredményének megóvása

Az adott tanév versenyének ütemezése alapján az online forduló eredményének kihirdetése után lehet megóvni. Az alapos indoklást a CooSpace felületén erre a célra létrehozott eszközön keresztül lehet benyújtani. A szervező bizottság a verseny ütemezésben megadott határidőig az óvás tárgyában döntést hoz és a versenyzőt értesíti.

A szóbeli forduló eredménye és a kihirdetett helyezések után fellebbezésnek helye nincs.


9. A versenyen való részvétel kizáró okai

Bizonyítható plágium esetén, ideértve a versenytárs feladatának beküldését is, a versenyzőt azonnal kizárjuk a versenyből.

A szóbeli döntőn nem megengedett eszközök használata, a munka és balesetvédelmi szabályok megsértése, vagy a laboratóriumban a szervezők utasításának megszegése azonnali kizárást von maga után.


10. Díjazás

• 1. helyezett: 200 ezer Ft értékű jutalom,

• 2. helyezett: 150 ezer Ft értékű jutalom,

• 3. helyezett: 100 ezer Ft értékű jutalom,

• 1–12. helyezett: 10 ezer Ft értékű könyvjutalom,

• a két online fordulón a pontok legalább 50%-át elért versenyzők: emléklap.


Azon felvételizők, akik a Herba Medica országos döntőjén résztvettek az SZTE Gyógyszerésztudományi Karra való jelentkezés során 50 intézményi pontot kapnak (2024-tól induló felvételi eljárásban használható). 


11. Jogi vonatkozások

A versennyel kapcsolatos és a honlapon található minden képi és írott anyag a versenyt szervező Szegedi Tudományegyetem szellemi tulajdona. Azok felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.